Loading...
Calls: Albania2023-05-11T12:17:47+02:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRY

Click here to read the Short Term Students Mobility call

Click here to read the Long Term Students Mobility call

Click here to read Summer School call


Students Mobility – Short Term – OVER 16 years – 1 Month

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 360 studentë nga të gjitha shkollat e AFP të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje) të kryejnë një praktikë 1 Mujore jashtë vendit.

Me këtë thirrje të katërt ne do të zgjedhim 10 studentë nga të gjitha shkollat ​​e formimit profesional në Shqipëri të cilët do të largohen në Korrik 2023 për 1 muaj në destinacionet e mëposhtme: Sevilla (Spain)

INTERVET WB thirrja Nr. 6 tani është E MBYLLUR.

Këtu do të gjeni Studentët e zgjedhur.

Për të pranuar bursën, studentët fitues duhet të plotësojnë Formularin Shëndetësor këtu duke bashkangjitur edhe Marrëveshjen e Mobilitetit të nënshkruar gjithashtu nga një prind/kujdestar ligjor

Së bashku me Marrëveshjen e Mobilitetit, studentëve u kërkohet të paraqesin një kopje të dyanshme të kartës së identitetit të prindit/kujdestarit ligjor të tyre.

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda afatit të datës 29/04/2023 ora 12:00, përndryshe studentët do të humbasin automatikisht bursën.

__________________________________________________________________________________________________________

Students Mobility – Long Term – OVER 18 years – 3 Months

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 56 studentë nga të gjitha shkollat e AFP të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje) të kryejnë një praktikë 3 Muaj jashtë vendit.

Me këtë thirrje të dytë ne do të zgjedhim 3 studentë nga të gjitha shkollat ​​e formimit profesional në Shqipëri të cilët do të largohen në Korrik 2023 për 3 muaj në destinacionet e mëposhtme: Faenza, Italia.

INTERVET WB Thirrja Nr 4 tani është E MBYLLUR.

Këtu do të gjeni Studentët e zgjedhur.

Për të pranuar bursën, studentët fitues duhet të plotësojnë Formularin Shëndetësor këtu duke bashkangjitur edhe Marrëveshjen e Mobilitetit të nënshkruar gjithashtu nga një prind/kujdestar ligjor

Së bashku me Marrëveshjen e Mobilitetit, studentëve u kërkohet të paraqesin një kopje të dyanshme të kartës së identitetit të prindit/kujdestarit ligjor të tyre.

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda afatit të datës 15/05/2023 ora 12:00, përndryshe studentët do të humbasin automatikisht bursën.

__________________________________________________________________________________________

Job Shadowing 3

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 54 mësues ose staf / menaxher administrativ nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja) të kryejnë një stazh 7 ditor jashtë vendit.

Me këtë thirrje të dytë ne do të përzgjedhim 3 mësues / staf nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së në Shqipëri, të cilët në Tetor 2022 do të shkojnë në Malta.

INTERVET WB Thirrja Nr. tani është E MBYLLUR.

Këtu do të gjeni Mësuesit/stafin e përzgjedhur

Për të pranuar grantin, aplikantët fitues duhet të plotësojnë Formularin Shëndetësor këtu duke bashkangjitur edhe Marrëveshjen e Mobilitetit  plotësuar dhe nënshkruar.

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda afatit të datës 05/07/2022 përndryshe studentët do të humbin automatikisht grantin.


Summer School 3

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 36 mësues ose staf administrativ / menaxherë të administratës nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja) të marrin pjesë në një shkollë verore 5-ditore.

Me këtë thirrje të dytë ne do të përzgjedhim 2 mësues / staf nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së në Shqipëri, të cilët në April 2023 do të shkojnë në the Netherlands (Dordrecht, Da Vinci College).

INTERVET WB Thirrja Nr.tani është E MBYLLUR.

Këtu do të gjeni Mësuesit/stafin e përzgjedhur

Për të pranuar grantin, aplikantët fitues duhet të plotësojnë Formularin Shëndetësor këtu duke bashkangjitur edhe Marrëveshjen e Mobilitetit  plotësuar dhe nënshkruar.

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda afatit të datës 21/02/2023, përndryshe studentët do të humbin automatikisht grantin.

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

Go to Top