Loading...
Calls: Kosovo2021-07-26T09:23:57+02:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRY

Click here to read Job Shadowing call

Click here to read Summer School call

_______________________________________________________________

Students Mobility – OVER16 – Short Term

Aprovuar më 2019, projekti INTERVET WB  do t’ju mundësoj 360 studentëve nga të gjitha shkollat profesionale (VET schools) nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor (Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut,Serbia dhe Bosnia e Hercegovina) të përfitojnë një muaj internship në vendet e BE. 

Përmes kësaj Thirrjeje të Parë ne do të selektojmë 11  studentë nga secili vend nga shkollat profesionale (VET schools) në Kosovë duke filluar Shtator 2021 për destinacionin sikur në vijim: Maribor, Slovenia

Thirrja No.1 INTERVET WB tashmë është e MBYLLUR.  

Këtu e gjeni listen e Studentëve të selektuar.

Për të pranuar grantin e internshipit, studenti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen e Mobilitetit nënshkruar  poashtu nga prindi/kujdestari ligjor

Bashkë me Marrëveshjen e Mobilitetit, studentët duhet të ofrojnë një ID card, të dy anët e dokumentit të prindërve të tij/kujdestarit ligjor 

Dokumentet duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më  30/07/2021 H 12.00, përndryshe studentët do të humbin automatikisht grantin e internshipit.


Job Shadowing 2

Aprovuar në 2019, projekti INTERVET WB  do t’ju mundësoj 54 mësimdhënësve ose stafit  administrativ/menagjerëve nga shkollat VET (AAP) nga 6 vendet e e Ballkanit Perëndimor  (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia)  të përfitojnë eksperiencë Internshipi 7 ditore jashtë vendi.

Përmes kësaj thirrjes së parë, ne do të selektojmë 3 mësimdhënës ose staf nga të gjitha shkollat VET në Kosovë, me fillim në Nëntori 2021 për qëndrim në FRANCA.

Thirrja No.2 e INTERVET WB tashmë është e MBYLLUR. 

Këtu mund të gjeni Mësimdhënësit/Stafin e selektuar  

Për të pranuar grantin e internshipit, aplikanti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen  e Mobilitetit plotësuar dhe nënshkruar   

Dokumentët duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më 27/05/2021 ora 12.00, përndryshe aplikanti do të humb automatikisht grantin.


Summer School 2

Aprovuar më 2019, projekti INTERVET WB do t’ju mundësoj 36 mësimdhënësve ose stafit administrativ/menagjerëve nga shkollat e AFP (VET shkolla) nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Verut dhe Bosnja) të përfitojnë nga shkolla verore 6 ditore.

Përmes kësaj thirrjes së parë, ne do të selektojmë 3 mësimdhënës ose staf nga të gjitha shkollat VET në Kosovë, me fillim në Korrik 2021 për qëndrim në SPANJ.

Thirrja No.2 e INTERVET WB tashmë është e MBYLLUR. 

Këtu mund të gjeni Mësimdhënësit/Stafin e selektuar  

Për të pranuar grantin e internshipit, aplikanti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen  e Mobilitetit plotësuar dhe nënshkruar   

Dokumentët duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më 27/05/2021 ora 12.00, përndryshe aplikanti do të humb automatikisht grantin.

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

ALL ARTICLES

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

CALLS
Go to Top