Loading...
Calls: Kosovo2023-07-11T14:14:20+02:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRY

Click here to read Job Shadowing call

Click here to read Summer School call

____________________________________________________

Students Mobility – OVER 16 years – Short Term (30 days)

Aprovuar më 2019, projekti INTERVET WB  do t’ju mundësoj 360 studentëve nga të gjitha shkollat profesionale (VET schools) nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor (Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut,Serbia dhe Bosnia e Hercegovina) të përfitojnë një muaj internship në vendet e BE. 

Përmes kësaj Thirrje të Dytë ne do të selektojmë 14 studentë nga shkollat profesionale (VET schools) në Kosovë duke filluar nga fundi i qershorit 2023
për destinacionin sikur në vijim: Lyon, France.

Thirrja No.4 INTERVET WB tashmë është e MBYLLUR. 

Këtu e gjeni listen e Studentëve të selektuar.

Për të pranuar grantin e internshipit, studenti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen e Mobilitetit nënshkruar  poashtu nga prindi/kujdestari ligjor

Bashkë me Marrëveshjen e Mobilitetit, studentët duhet të ofrojnë një ID card, të dy anët e dokumentit të prindërve të tij/kujdestarit ligjor 

Dokumentet duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më 15/07/2023, përndryshe studentët do të humbin automatikisht grantin e internshipit.

______________________________________________________________________________________________________________

Students Mobility – OVER 18 years – Long Term (90 days)

Aprovuar në 2019, projekti INTERVET WB do t’ju mundësoj 56 studentëve nga shkollat profesionale nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor  (Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut,Serbia dhe Bosnia e Hercegovina) të përfitojnë tre muaj internship në vendet e BE.  

Përmes kësaj Thirrje të Parë/Dytë/Tretë, ne do të selektojmë 4 studentë nga shkollat profesionale (VET schools) në Kosovë  duke filluar në muaj viti (psh. Janar 2023) për destinacionin sikur në vijim: Slovenia, Maribor

Thirrja No.3 e INTERVET WB Students Kosovo tashmë është e MBYLLUR.   

Këtu e gjeni listen e Studentëve të selektuar.

Për të pranuar grantin e internshipit, studenti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen e Mobilitetit nënshkruar poashtu nga prindi/kujdestari ligjor.

Bashkë me Marrëveshjen e Mobilitetit, studentët duhet të ofrojnë një ID card, të dy anët e dokumentit të prindërve të tij/kujdestarit ligjor 

Dokumentet duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më  06.01.2023 at 12:00 PM, përndryshe studentët do të humbin automatikisht grantin e internshipit.


Job Shadowing 3

Aprovuar në 2019, projekti INTERVET WB  do t’ju mundësoj 54 mësimdhënësve ose stafit  administrativ/menagjerëve nga shkollat VET (AAP) nga 6 vendet e e Ballkanit Perëndimor  (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia)  të përfitojnë eksperiencë Internshipi 7 ditore jashtë vendi.

Përmes kësaj thirrjes së parë, ne do të selektojmë 4 mësimdhënës ose staf nga të gjitha shkollat VET në Kosovë, me fillim në Tetor 2022 për qëndrim në MALTA.

Thirrja No.3 e INTERVET WB tashmë është e MBYLLUR. 

Këtu mund të gjeni Mësimdhënësit/Stafin e selektuar  

Për të pranuar grantin e internshipit, aplikanti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen  e Mobilitetit plotësuar dhe nënshkruar   

Dokumentët duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më 5/08/2022 ora 12.00, përndryshe aplikanti do të humb automatikisht grantin.


Summer School 3

Aprovuar më 2019, projekti INTERVET WB do t’ju mundësoj 36 mësimdhënësve ose stafit administrativ/menagjerëve nga shkollat e AFP (VET shkolla) nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Verut dhe Bosnja) të përfitojnë nga shkolla verore 6 ditore.

Përmes kësaj thirrjes së parë, ne do të selektojmë 2 mësimdhënës ose staf nga të gjitha shkollat VET në Kosovë, me fillim në April 2023 për qëndrim në the Netherlands (Dordrecht, Da Vinci College).

Këtu mund të gjeni Mësimdhënësit/Stafin e selektuar  

Për të pranuar grantin e internshipit, aplikanti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen  e Mobilitetit plotësuar dhe nënshkruar   


Dokumentët duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më 15/03/2023 ora 12.00, përndryshe aplikanti do të humb automatikisht grantin.

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

Go to Top