Partneri2021-04-26T11:16:40+02:00

KO SU PARTNERI?

UNISER

Uniser je zadruga koja nudi usluge mobilnosti učenja od 1998. godine. Mi kreiramo i organizujemo međunarodne programe mobilnosti za polaznike stručnog obrazovanja sa ciljem da Erasmus postane budućnost sistema obuke i poslovnog sektora. Svake godine Uniser hiljadama ljudi pruža priliku da rade i da se obučavaju u inostranstvu: oni će se vratiti kući sa mnogo većim koferom, prepunim novih profesionalnih, jezičkih i kulturnih iskustava.

Posetite veb-sajt

EFVET

EfVET je jedno od vodećih evropskih profesionalnih udruženja koje je osnovano od strane i za potrebe pružalaca usluga stručnog obrazovanja (VET). EfVET direktno predstavlja stavove svojih članova o pitanjima stručnog obrazovanja prema svim institucijama i organima Evropske unije, i odgovara na sve odgovarajuće konsultativne procese. EfVET nudi mrežu profesionalaca i za profesionalce, koji neguju veze između istraživača, poslovne zajednice i praktičara u oblasti stručnog obrazovanja i doživotnog učenja.

Posetite veb-sajt

INCOMA

INCOMA je posvećena mobilnosti ljudi u obrazovne svrhe, kao i razvoju istraživačkih programa za razmenu dobrih praksi između obrazovnih ustanova, uvek u okviru Evropske komisije. Naša aktivnost je posvećena prenošenju znanja na nivou EU i/li međunarodnom nivou i razvoju projekata koji su usmereni ka grupama koje su izložene riziku isključenosti ili koje imaju posebne poteškoće da pristupe tržištu rada, poput mladih, žena ili migranata.

Posetite veb-sajt

MODE

Fondacija „Move and Development” je organizacija koja je usredsređena na pružanje obrazovnih mogućnosti i podsticanje mobilnosti među mladima i odraslima sa posebnim fokusom na pripremu korisnika za izazove na tržištu rada. U ostale važne ciljeve spadaju promocija aktivnog građanstva i civilnog društva, preduzetništva, evropskih integracija, jednakosti, volontiranja i širenja osnovnih evropskih vrednosti. Naše sedište se nalazi u Vroclavu, u Poljskoj, gde se sprovode mnoge od lokalnih aktivnosti naše organizacije, s tim što aktivno delujemo i van teritorije grada.

Posetite veb-sajt

ZNI

ZNI je privatni institut iz Slovenije koji poseduje 15 godina iskustva u razvoju i implementaciji različitih međunarodnih projekata mobilnosti i razmena. U okviru Erasmus+ i drugih EU programa, mi organizujemo radne prakse u inostranstvu za slovenačke studente, kao i u preduzećima širom Slovenije za kandidate iz inostranstva. Glavni cilj ovih programa je lični i profesionalni razvoj kandidatâ u međunarodnom i multikulturalnom okruženju. Sarađujemo sa mnogim inostranim partnerima i lokalnim preduzećima.

Posetite veb-sajt

SEPR

Svake godine SEPR obučava gotovo 4.000 polaznika u rasponu od trećeg do šestog nivoa prema evropskom okviru kvalifikacija, u 6 centara za izvrsnost. SEPR nudi stručne obuke na različite načine: redovno učenje, praksa i kontinuirana obuka, a obuhvata skoro 300 nastavnog i nenastavnog osoblja. To je prvi centar za stručno osposobljavanje na području Auvergne Rona-Alpe i jedan od najvećih u Francuskoj. SEPR razvija evropske i međunarodne aktivnosti više od 30 godina i sarađuje sa 40 centara za obuku i organizacija širom sveta.

Posetite veb-sajt

DA VINČI

Da Vinči koledž (Da Vinci College) je regionalni fakultet za stručno obrazovanje koji nudi stručne kurseve iz oblastî tehnologije, medija, biznisa, preduzetništva, zdravlja i nege zajedno sa obukom i obrazovanjem odraslih u kompanijama. Pored ovoga, nudimo i opšte srednje obrazovanje za odrasle i kurseve za integraciju. Naš univerzitet primenjenih nauka ima dodiplomske i postdiplomske studije i programe pridruženih studija. Da Vinči koledž se ističe svojim hibridnim obrazovnim konceptom: kroz integraciju učenja u školi i na radnom mestu nastojimo da obrazovno okruženje učinimo što realnijim za svoje učenike.

Posetite veb-sajt

MCAST

Malteški fakultet za umetnost, nauku i tehnologiju (MCAST – The Malta College of Arts, Science and Technology) najveća je ustanova stručnog obrazovanja na Malti. Glavna uloga ovog fakulteta ogleda se u pružanju stručnog obrazovanja i obuke mladima kako bi se ispunile potrebe lokalne industrije. Fakultet se sastoji od 6 instituta koji pokrivaju područja informacione i komunikacione tehnologije, poslovnog upravljanja i trgovine, inženjerstva i transporta, kreativne umetnosti, komunalnih usluga i primenjenih nauka (uključujući poljoprivredu i akvatiku). MCAST nudi stručno obrazovanje i obuku (VET) sa punim radnim vremenom, i kvalifikacije od prvog do sedmog nivoa prema evropskom okviru kvalifikacija.

Posetite veb-sajt

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Privredna komora Srbije nacionalno je udruženje svih preduzeća iz Srbije sa preko 160 godina tradicije i više od 120.000 članova. Osnovana je s ciljem predstavljanja i podržavanja zajedničkih interesa poslovne zajednice u Srbiji. Privredna komora Srbije učestvuje kao partner u svim glavnim projektima orijentisanim ka reformi i modernizaciji u oblasti obrazovanja i zapošljavanja u Srbiji. Služba za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije povezuje kompanije i formalni obrazovni sistem s ciljem uspostavljanja sistema obrazovanja koje se zasniva na ishodima učenja u skladu sa potrebama privrede.

Posetite veb-sajt

ALBANSKE VEŠTINE (ALBANIAN SKILLS)

Albanske veštine (Albanian Skills, AS) je platforma za promociju i razvoj veština u Albaniji. Putem ove jedinstvene inicijative i uz organizovanje godišnjih manifestacija poput Takmičenja u veštinama i Nedelje veštine u ovoj zemlji, organizacija ima za cilj unapređenje prepoznatljivosti i statusa praktičnog stručnog obrazovanja u albanskom poslovnom okruženju i društvu. Pored toga, dodatne inicijative i projekti ove organizacije imaju za cilj pružanje većeg broja mogućnostî učenja i zapošljavanja, posebno kod mlađih generacija, ali i u svakoj drugoj starosnoj grupi.

Posetite veb-sajt

PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE
Privredna komora Crne Gore je poslovno udruženje bogate tradicije, nezavisno, profesionalno, kreativno, inventivno i nadasve autoritativno, koje zastupa interese svih privrednika usmerene ka ekonomskom i sveukupnom razvoju Crne Gore. Privredna komora Crne Gore je strukturirana prema evropskoj tradiciji komorskog organizovanja, sa obaveznim članstvom i aktivnosti utvrđenim Zakonom o Privrednoj komori Crne Gore. Komorom upravljaju njeni članovi preko svojih predstavnika u Komori i vidova organizacije rada u Komori.

Posetite veb-sajt

MEĐUNARODNI UNIVERZITET U SARAJEVU (THE INTERENATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO, IUS)

Centar za doživotno učenje Međunarodnog univerziteta u Sarajevu (IUS Lifelong Learning Center, IUS Life) posluje pod okriljem Međunarodnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i uključen je u akademski razvoj Bosne i Hercegovine i regiona. Od svog osnivanja, IUS Life je nastojao da ponudi različite programe ličnog i profesionalnog razvoja studentima, profesionalcima usmerenim na karijeru, tražiocima posla koji poseduju nekonkurentne veštine i javnosti uopšte. Škola engleskog jezika (ELS), sastavni deo IUS Life-a, akreditovana od strane EAQUALS, jedina je škola engleskog jezika ovog tipa u regionu.

Posetite veb-sajt

PRISHTINA REA

Organizacija Prishtina REA osnovana je 2001. godine s namerom da na profesionalan i ekonomski pristupačan način pruža tehničku podršku, savetodavne usluge i usluge poslovne obuke za mlade, ustanove stručnog obrazovanja (VET), startapove za zapošljavanje, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, institucije lokalne i centralne vlasti na Kosovu, i da nastupa kao promoter lokalnog ekonomskog razvoja. Prishtina REA je kosovski partner programa COSME EEN (Programa za konkurentnost malih i srednjih preduzeća). Prishtina REA sebe vidi kao nosioca promene za pokretanje, rast i konsolidaciju autohtonih organizacija.

Posetite veb-sajt

NCDIEL

Osnovana 2009. godine, organizacija NCDIEL je makedonska nevladina organizacija koja promoviše i podržava razvoj inovacija i preduzetničkog učenja, s ciljem smanjenja nezaposlenosti putem osnivanja novih inovativnih startap kompanija i jačanja sektora malih i srednjih preduzeća u zemlji. NCDIEL sarađuje sa univerzitetima, školama, preduzećima, klasterima, nacionalnim i regionalnim vlastima, donatorima, nevladinim organizacijama i mnogim drugim lokalnim i međunarodnim partnerima, u cilju obezbeđivanja održivog ekonomskog razvoja.

Posetite veb-sajt

0
projektnih partnera
0
regionalnih partnera
0
država članica EU

NAJNOVIJI ČLANCI

Mobilnost učenja na Zapadnom Balkanu

PROMENITE ŽIVOT JOŠ DANAS

Saznajte više o otvorenom pozivu koji se odnosi na vašu zemlju i steknite iskustvo u oblasti obuka koje nikada nećete zaboraviti!

Go to Top