Partnerët2021-04-26T11:12:32+02:00

KUSH JANЁ PARTNERЁT??

UNISER

Uniser është një kooperativë që ofron shërbime të lëvizshmërisë së të mësuarit që nga viti 1998. Ne hartojmë dhe organizojmë programe ndërkombëtare të mobilitetit për nxënësit e AFP-së, duke synuar shndërrimin e Erasmus në të ardhmen e sistemeve të trajnimit dhe sektorit të biznesit. Ҫdo vit, Uniser u jep mijëra njerëzve mundësinë për të punuar dhe trajnuar jashtë vendit, të cilët do të kthehen në shtëpi me një bagazh shumë më të madh eksperiencash profesionale, gjuhësore dhe kulturore.

Vizitoni faqen e internetit

EFVET

EfVET është një nga shoqatat kryesore profesionale në mbarë Evropën, e cila është krijuar nga dhe për ofruesit e Arsimit dhe Formimit Profesional (AAP). EfVET përfaqëson drejtpërdrejt pikëpamjet e anëtarëve të saj për çështjet e AFP-së në të gjitha Institucionet dhe Organet e Bashkimit Evropian dhe përgjigjet për të gjitha proceset e duhura të konsultimit. EfVET ofron një rrjet prej dhe për profesionistët për të mbështetur lidhjet midis studiuesve, njerëzve të biznesit dhe praktikantëve në Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Vizitoni faqen e internetit

INCOMA
INCOMA i kushtohet lëvizjes së njerëzve për qëllime arsimore si dhe zhvillimin e programeve kërkimore për shkëmbimin e praktikave të mira ndërmjet arsimit, gjithmonë brenda kornizës së Komisionit Evropian. Aktiviteti ynë është i përkushtuar për transferimin e njohurive në BE dhe / ose në nivelin ndërkombëtar dhe zhvillimin e projekteve që synojnë grupe në rrezik përjashtimi ose me vështirësi të veçanta për të hyrë në tregun e punës, siç janë të rinjtë, gratë ose migrantët. 

Vizitoni faqen e internetit

MODE 

Fondacioni Move and Develop është një organizatë e përqendruar në ofrimin e mundësive arsimore dhe nxitjen e lëvizjes midis të rinjve dhe të rriturve me fokus të veçantë në përgatitjen e përfituesve për sfidat e tregut të punës. Qëllime të tjera të rëndësishme përfshijnë promovimin e qytetarisë aktive dhe shoqërisë civile, sipërmarrjen, integrimin Evropian, barazinë, vullnetarizmin dhe shpërndarjen e vlerave thelbësore Evropiane. Ne jemi me qendër në Wrocław, Poloni, ku zhvillohen shumë nga aktivitetet lokale të organizatës, por gjithashtu veprojmë në mënyrë aktive jashtë qytetit. 

Vizitoni faqen e internetit

ZNI 

ZNI është një institut privat nga Sllovenia me 15 vjet eksperiencë në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve dhe shkëmbimeve të ndryshme ndërkombëtare të lëvizshmërisë. Në kuadër të Erasmus + dhe programeve të tjera të BE-së, ne po organizojmë lëvizjet e vendosjes së punës jashtë vendit për studentët sllovenë, dhe vendosjet e punës në bizneset në të gjithë Slloveninë për kandidatët ndërkombëtarë. Qëllimi kryesor i këtyre programeve është zhvillimi personal dhe profesional i kandidatëve në mjedis ndërkombëtar dhe multikulturor. Ne po bashkëpunojmë me shumë partnerë ndërkombëtarë dhe biznese lokale. 

Vizitoni faqen e internetit

SEPR 

SEPR trajnon çdo vit afro 4,000 nxënës, nga niveli i EQF 3 deri në nivelin 6, në 6 qendra të ekselencës. SEPR ofron trajnime profesionale të ndryshme: studim me kohë të plotë, praktikë dhe trajnim të vazhdueshëm, dhe përfshin pothuajse 300 persona staf mësimdhënës dhe jo-mësimdhënës. Ёshtë qendra e parë e formimit profesional të zonës Auvergne Rhône-Alpes dhe ndër më të mëdhatë në Francë. SEPR ka zhvilluar aktivitete evropiane dhe ndërkombëtare për mbi 30 vjet dhe punon në partneritet me 40 qendra trajnimi dhe organizata në të gjithë botën.

Vizitoni faqen e internetit

DA VINCI 

Kolegji Da Vinci është një Kolegj rajonal i AFP-së që ofron kurse profesionale në Teknologji, Media, Biznes, Sipërmarrje, Shëndetësi dhe Kujdes, së bashku me (në) trajnim dhe edukim shoqëror për të rriturit. Përveç kësaj, ne ofrojmë arsim të mesëm të përgjithshëm për të rritur, dhe kurse integrimi. Universiteti ynë i Shkencave të Aplikuara ka trajnime bachelor dhe pas-bachelor dhe programe të gradës së asociuar. Kolegji Da Vinci e veçon veten përmes konceptit të tij arsimor hibrid: përmes integrimit të të mësuarit në shkollë dhe në vendin e punës, ne synojmë ta bëjmë mjedisin mësimor të studentëve tanë sa më realist. 

Vizitoni faqen e internetit


MCAST 

Kolegji i Arteve, Shkencës dhe Teknologjisë në Maltë (MCAST) është institucioni më i madh profesional në Maltë. Roli kryesor i Kolegjit është të sigurojë arsim dhe aftësim profesional për të rinjtë në mënyrë që të plotësojë kërkesat e industrisë vendase. Kolegji është i përbërë nga 6 Institucione që përfshijnë fushat e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, Menaxhimit të Biznesit dhe Tregtisë, Inxhinierisë dhe Transportit, Artet Krijuese, Shërbimet e Komunitetit dhe Shkencat e Aplikuara (përfshirë Bujqësinë dhe Ujërat). MCAST ofron Arsim dhe Aftësim Profesional (AAP) me kohë të plotë dhe kualifikime nga nivelet 1 deri në 7 të EQF. 

Vizitoni faqen e internetit

CCIS 

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Serbisë (CCIS) është një shoqatë kombëtare e të gjitha bizneseve Serbe me traditë mbi 160 vjet dhe me më shumë se 120 000 anëtarë. Ajo është themeluar me qëllim të artikulimit dhe mbështetjes së interesave të përbashkëta të komunitetit të biznesit Serb. CCIS është partner në të gjitha projektet kryesore të orientuara drejt reformës dhe modernizimit në fushën e arsimit dhe punësimit në Serbi. Departamenti i CCIS për Arsimin e Dyfishtë po lidh sistemin arsimor të biznesit dhe formal duke synuar krijimin e arsimit bazuar në rezultatet e të nxënit në përputhje me nevojat e ekonomisë. 

Vizitoni faqen e internetit

ALBANIAN SKILLS

Albanian Skills (AS) është një platformë e promovimit dhe zhvillimit të aftësive në Shqipëri. Përmes kësaj iniciative unike, me organizimin e përvitshëm të Konkurseve Kombëtare të Aftësive dhe Javës së Aftësive, Albanian Skills synon të përmirësojë njohjen dhe statusin e arsimit profesional në Mjedisin e Biznesit dhe shoqërinë Shqiptare. Për më tepër, nisma dhe projekte shtesë të AS, shërbejnë për të rritur mundësinë e mësimit dhe punësimit, veçanërisht midis brezave të rinj, por edhe në çdo grup-moshë tjetër në përgjithësi. 

Vizitoni faqen e internetit

CEM 

Dhoma e Ekonomisë së Malit të Zi është një shoqatë biznesi me traditë të pasur, e pavarur, profesionale, krijuese, shpikëse dhe mbi të gjitha autoritare, përfaqëson interesat e të gjithë biznesmenëve për zhvillimin ekonomik dhe të gjithanshëm të shtetit të Malit të Zi. Ai është i strukturuar pas traditës evropiane të organizimit të dhomës, me anëtarësim të detyrueshëm dhe fushëveprim të aktiviteteve të përcaktuara me Ligjin për Dhomën e Ekonomisë së Malit të Zi. Dhoma drejtohet nga anëtarët e saj përmes përfaqësuesve të tyre dhe format e organizimit të punës në dhomë. 

Vizitoni faqen e internetit


IUS 

Qendra e Mësimit Gjatë Gjithë Jetës (IUS Life) operon nën ombrellën e Universitetit Ndërkombëtar të Sarajevës (IUS) dhe ka qenë i përfshirë në zhvillimin akademik të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe rajonit. Që nga themelimi i saj, IUS Life ka ofruar programe të ndryshme të zhvillimit personal dhe profesional studentëve, profesionistëve të përqendruar në karrierë, punëkërkuesve me aftësi jo konkurruese dhe publikut në përgjithësi. Shkolla e Gjuhës Angleze (ELS), një pjesë integrale e IUS Life, e akredituar nga EAQUALS është një shkollë unike e gjuhës angleze në rajon. 

Vizitoni faqen e internetit

PRISHTINA REA 

Prishtina REA është themeluar (2001) për të siguruar në mënyrë profesionale dhe me kosto efektive mbështetje teknike, shërbime këshilluese dhe shërbime të trajnimit të biznesit për Rininë, Arsimin-AAP, Punësimin-Strtups, NVM-të, sipërmarrësit, institucionet qeveritare të nivelit lokal dhe qendror në Kosovë dhe si nxitës i zhvillimit ekonomik lokal. Prishtina REA është partner COSME EEN në Kosovë. Prishtina REA e cilëson veten si një agjent ndryshimesh për fillimin, rritjen dhe konsolidimin e organizatave autoktone. 

Vizitoni faqen e internetit

NCDIEL 

NCDIEL, e themeluar në vitin 2009, është OJQ maqedonase që promovon dhe mbështet zhvillimin e inovacionit dhe mësimit sipërmarrës, me qëllim të uljes së papunësisë përmes krijimit të startup-eve inovative dhe forcimit të sektorit të NVM-ve në vend. NCDIEL punon me universitete, shkolla, biznese, grupime, autoritete kombëtare dhe rajonale, donatorë, OJQ dhe shumë partnerë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtarë për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. 

Vizitoni faqen e internetit

0
partnerët e projektit
0
partnerë rajonalë
0
shtetet anëtare të BE-së

ARTIKUJT E FUNDIT

Lëvizshmëria e të mësuarit nga Ballkani Perëndimor

NDRYSHONI JETЁN TUAJ SOT

Kontrolloni thirrjen e hapur për vendin tuaj dhe nisuni në një përvojë trajnimi që nuk do ta harroni kurrë!

Go to Top